plan pracy zespołu wychowawczego PDF Drukuj
  

Plan pracy zespołu wychowawczego w Zespole Szkół nr 5

im. J. Rymera w Rybniku

na rok szkolny 2011/2012

 1.     Ewaluacja szkolnego programu wychowawczego - kształtowanie właściwych postaw i cech pożądanych w przyszłym życiu rodzinnym i zawodowym.

2.     Opracowanie tematów godzin wychowawczych w klasach  licealnych , zawodowych i technikum oraz udostępnienie ich wychowawcom.

3.     Opracowanie materiałów dla Rady Pedagogicznej na temat funkcjonowania młodzieży na terenie szkoły oraz występujących problemów wychowawczych.

4.     Systematyczna analiza sytuacji życiowej i szkolnej uczniów na spotkaniach zespołu wychowawczego-1 raz w miesiącu.

5.     Spotkania Zespołu Wychowawczego - pierwszy wtorek każdego miesiąca oraz analiza frekwencji uczniów w poszczególnych klasach.

6.     Przeprowadzenie Szkolnego i Indywidualnego Konkursu na Najwyższą Frekwencję.

7.     Bieżąca analiza sytuacji domowej uczniów - trudna sytuacja materialna, problemy rodzinne ? rozmowy z uczniami, rodzicami, wychowawcami, kuratorami rodzinnymi.

8.     Organizacja na terenie szkoły prelekcji i spotkań tematycznych.

9.     Przeprowadzenie koleżeńskich lekcji wychowawczych - p. G. Niemiec (w klasie I Za), J. Kozielska ( II sem.).

10. Propagowanie zdrowego stylu życia wśród uczniów:

-          wycieczki rowerowe

-          wycieczki krajoznawcze

-         w okresie zimowym wyjazdy na łyżwy

11. Pomoc wychowawcom i rodzicom w rozwiązywaniu specyficznych problemów wychowawczych.

12.  Kształtowanie wrażliwości zachowań i postaw młodzieży w postrzeganiu funkcjonowania siebie i innych jako element profilaktyki wykluczenia społecznego.

13. Propagowanie kultury pracy wśród uczniów wszystkich typów szkół.