Plan Pracy pedagoga w LO i technikum PDF Drukuj
  

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012

W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM I TECHNIKUM W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5


L.p.

Zadania do realizacji

1.

Zapoznanie się z dokumentacją szkolną i zdrowotną uczniów klas liceum ogólnokształcącego oraz technikum.

2.

Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn i niepowodzeń szkolnych.

 • własna obserwacja uczniów oraz rozmowy  z rodzicami w celu rozpoznawania indywidualnych potrzeb uczniów,
 • analiza i omawianie przyczyn niepowodzeń szkolnych z wychowawcami i nauczycielami przedmiotu: szukanie form pomocy.

3.

Opieka nad uczniami mającymi orzeczenia i opinie z PPP.


4.

Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno ? pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

 • udzielanie uczniom pomocy (porada, wsparcie) w eliminowaniu napięć psychicznych powstających na tle niepowodzeń szkolnych,
 • udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązanie przez nich trudności w wychowywaniu dzieci,udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,
 • prowadzenie indywidualnych rozmów z uczniami5.

Wspieranie działań opiekuńczo ? wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.

 • udział w posiedzeniach zespołu wychowawczego,
 • bieżące działania opiekuńcze oraz profilaktyczne wynikające z realizacji programu wychowawczego i programu profilaktyki.6.

Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu.

 • udzielanie indywidualnych porad uczniom dotyczących wyboru kierunku kształcenia,
 • wyszukiwanie informacji na temat ofert studiów w zależności od zapotrzebowania i zainteresowań uczniów i rodziców,
 • bieżąca współpraca z instytucjami zajmującymi się rynkiem pracy,
 • rozmowy indywidualne i zajęcia grupowe.7.

Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

 • udział w pracach komisji stypendialnej
 • pomoc przy wypełnianiu i składaniu wniosku o stypendium socjalne
 • współpraca z MOPS8.

Współpraca na bieżąco z Dyrekcją szkoły oraz Radą Pedagogiczną, Samorządem szkolnym, pielęgniarką szkolną, w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno ? wychowawczych.


9.

Współpraca z organizacjami i instytucjami wspomagającymi:

 • Poradnia Psychologiczno ? Pedagogiczna
 • MOPS
 • Policja
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej
 • Zespół Ognisk Wychowawczych
 • Parafia
 • Sąd Rodzinny i Nieletnich
 • Poradnie Specjalistyczne


10.

Udział w konferencjach i szkoleniach dla pedagogów.Opracowała: Joanna Kozielska