Plan pracy sespołu PDF Drukuj
  

PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

NA ROK  SZKOLNY 2011/2012

Danuta Sobik - przewodnicząca zespołu

Cele:
-
poprawa frekwencji na zajęciach,
- kształcenie umiejętności i rozwijanie talentów uczniów,                                           

- podejmowanie działań w celu podniesienia wyników egzaminu potwierdzającego,

- kwalifikacje zawodowe,
- samokształcenie i doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli,
- doskonalenie zawodowe,
- doskonalenie umiejętności komunikacji, rozwijanie współpracy w zespole.

 

L.p.

 

Zagadnienia do realizacji

 

1.


Uzgodnienie planu pracy zespołu  na rok 2010/2011

 • spotkanie organizacyjne zespołu( wykaz zawodów, klas, nauczycieli wchodzących w skład zespołu, wykaz turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu zawodowego w 2012 roku),
 • propozycje zagadnień do realizacji ( omówienie propozycji wszystkich zawodów),
 • uwzględnienie propozycji Dyrektora Szkoły do planu pracy
 • przedłożenie planu pracy do akceptacji dyrektora,
 • awans zawodowy nauczycieli


2.


Analiza  podstawy programowej oraz programów nauczania przedmiotów zawodowych

 • opracowanie programu nauczania uwzględniając podstawę programową,
 • doskonalenie przedmiotowych systemów oceniania(minimalna liczba     ocen z danych przedmiotów),3.


Analiza standardów wymagań egzaminacyjnych

 • przeprowadzenie analizy wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe:
 • -analiza wyników egzaminów zawodowych  w poszczególnych standardach i etapach na podstawie danych przedstawionych przez OKE  Jaworzno (egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik technologii odzieży, technik usług fryzjerskich, sprzedawca ZSZ )
 • wykorzystanie wyników analizy w planowaniu pracy,
 • omówienie ogólnych informacji o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w Technikum i Zasadniczej Szkole Zawodowej
 • tworzenie arkuszy egzaminacyjnych do egzaminów próbnych dla poszczególnych zawodów
 • przeprowadzenie egzaminu  próbnego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik technologii odzieży, technik usług fryzjerskich, technik architektury krajobrazu i w ZSZ w zawodzie sprzedawca,
 • egzamin semestralny dla klas I, II, III4.

5.


Wzbogacanie własnej wiedzy i warsztatu pracy poprzez wymianę doświadczeń nauczycieli różnych przedmiotów

 1. Doskonalenie zawodowe nauczycieli:

 • udział konferencjach metodycznych, szkoleniach, warsztatach organizowanych na zewnątrz,
 • szkolenia WDN: formy pracy z uczniem słabym, stosowanie elementów oceniania kształtującego, omówienie ogólnych informacji o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w Technikum i Zasadniczej Szkole Zawodowej, szkolenie z pierwszej pomocy i bhp w pracowni fryzjerskiej- p. Karolina Wałach
 • praca w zespołach zadaniowych programu SUS

 2. Dzielenie się wiedzą, wymiana doświadczeń- lekcja  koleżeńska - Pani Marzena Woźnica- styczeń, Danuta Sobik- listopad

3. Realizacja  planu rozwoju zawodowego nauczycieli ( p. B Olszewska, E. Szendzielorz- II rok na nauczyciela mianowanego),

 4. Udział nauczycieli przedmiotów zawodowych w projekcie "Doświadczenia nauczycieli zawodu drogą do eliminacji wykluczenia społecznego uczniów" w ramach programu "Uczenia się przez całe życie" Leonardo da Vinci

 • projekt unijny-podsumowanie

5. Prowadzenie kółka "Elementy ratownictwa medycznego w ramach przygotowania do innowacji pedagogicznej", Promocja zdrowia z elementami ratownictwa medycznego- p. Karolina Wałach,

6. Wprowadzanie elementów innowacji pedagogicznej "Stylizacja fryzur i makijażu w fotografii reklamowej?,

7. Opracowanie kalendarza Na rok 2012- p. Beata Olszewska, E. Szendzielorz

Przygotowanie uczniów do egzaminu

 • analiza  opinii PPP,
 • opracowanie i stosowanie zadań i ćwiczeń  z poszczególnych przedmiotów prowadzących do osiągnięcia standardów egzaminacyjnych szczególnie w zakresie:

          - czytania ze zrozumieniem

          - przetwarzanie danych liczbowych

 • analiza egzaminu próbnego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
 • przeprowadzanie sprawdzianów zbliżonych do egzaminu,
 • wyszukiwanie aktualnych informacji w Internecie
 • praca z informatorem - procedury i standardy egzaminów OKE,


6.


Praca z uczniem zdolnym poprzez:

 • podejmowanie współpracy przez wychowawców i nauczycieli poszczególnych przedmiotów w rozpoznawaniu szczególnych zdolności uczniów, inspirowanie i mobilizowanie ich do dalszej pracy,
 • stworzenie sytuacji do swobodnych wypowiedzi uczniowskich,
 • organizowanie i udział w  konkursach przedmiotowych i zawodowych,
 • promowanie osiągnięć uczniów

7.

Praca z uczniem mającym trudności w nauce poprzez:

 • analiza opinii PPP w Rybniku
 • dostosowanie wymagań edukacyjnych  do indywidualnych   możliwości  uczniów,
 • współpraca z rodzicami, pedagogiem szkolnym
 • indywidualizacja pracy podczas zajęć (różnicowanie stopnia trudności zadań, wydłużanie czasu pracy),
 • prowadzenie zajęć wyrównawczych w ramach godz. KN we wszystkich kierunkach kształcenia


8.

Udział w konkursach, imprezach artystycznych  i uroczystościach okolicznościowych

 • organizacja wycieczek kulturoznawczych: zwiedzanie bibliotek, lekcje muzealne dla uczniów, wyjścia do kina, na spektakle teatralne, wystawy:

Technik obsługi turystycznej:

 • wycieczka do PTTK- u,
 • organizacja rajdu po Ziemi Rybnickie,
 • organizacja cyklicznego biegu na orientację,
 • udział w Targach Turystycznych,
 • konkurs na logo kierunku

Technik technologii odzieży:

 • prezentacja  maszyn do szycia,
 • współpraca z zakładem odzieżowym Getex w Rybniku, siecią sklepów BarbaraMetro,
 • udział w konkursach: Międzyszkolny konkurs w Częstochowie, konkursy organizowane przez inne placówki,
 • przygotowanie pokazu mody- "Karnawał 2012",
 • prace do konkursu fryzjerskiego w naszej szkole,
 • promocja szkoły, Targi Edukacyjne,
 • prace na rzecz szkoły

Technik usług fryzjerskich:

 • VI Międzyszkolny konkurs fryzjerski o nagrodę "Złotego Grzebienia",
 • udział w konkursie fryzjerskim w Gliwicach, Katowicach, ZSZ Rybnik
 • udział w targach edukacyjnych w Rybniku,
 • "Dzień fryzjera"- dzień otwarty,
 • "Karnawał 2012"- najnowsze trendy w stylizacji i modzie

Technik architektury krajobrazu:

 • organizacja kiermaszu świątecznego,
 • wycieczka do szkółki roślin ozdobnych "Kapiaś" w Goczałkowicach Zdroju, Pisarzowicach koło Bielska,
 • organizacja praktycznych zajęc dodatkowych w ramach promocji kierunku na terenie Gimnazjum w Niedobczycach,
 • organizacja zieleni- projekt zieleni na stoisko promocji szkoły,
 • dbanie o zieleń wokół szkoły

Inne działania:

 • udział w cyklu konferencji na temat Polski w Radzie Unii Europejskiej organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Katowicach- prezentacja osiągnięć w projekcie oraz zasady udziału w Programie Leonardo da Vinci w Gliwicach,
 • projekty składane w Urzędzie Marszałkowskim
 • prace na potrzeby szkoły terenu szkoły ,9.

Sprawdzenie efektywności nauczania

 • diagnoza osiągnięć uczniów pod katem przygotowania do egzaminu w klasach III, IV
 • wewnętrzny pomiar dydaktyczny- opracowanie narządzi, porównanie wyników
 • bieżąca analiza wyników nauczania ,
 • kontrola poziomu wiedzy i umiejętności uczniów.

10.


Podsumowanie pracy zespołu

 • systematyczne spotkania zespołu
 • Ocena stopnia realizacji założonego planu
 • Zebranie wniosków do pracy zespołu na rok następny


Harmonogram spotkań:

 • IX. 2011 r. - spotkanie organizacyjne, opracowanie harmonogramu pracy, przedmiotowy system oceniania, plany dydaktyczne, analiza opinii PPP w Rybniku, szkolenie SUS
 • X. 2011 r.- szkolenie członków zespołu przedmiotów zawodowych "Formy pracy z uczniem słabym", zajęcia przygotowawcze w ramach programu Leonardo da Vinci
 • XI. 2011 r. - sprawy bieżące szkoły, wymiana doświadczeń- lekcja koleżeńska, konkurs fryzjerski o "Nagrodę złotego grzebienia",
 • XII. 2011 r. analiza osób zagrożonych, podsumowanie projektu Leonardo da Vinci, szkolenie WDN- stosowanie elementów oceniania kształtującego, kiermasz świąteczny
 • I. 2012 r. - podsumowanie I semestru( analiza trudności, podsumowanie praktyk zawodowych, wymiana doświadczeń, lekcja koleżeńska, wolne wnioski),
 • II. 2012 r. - omówienie ogólnych informacji o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w Technikum i Zasadniczej Szkole Zawodowej, przygotowania do próbnego egzaminu zawodowego(opracowanie arkuszy egzaminacyjnych i testów dla Technikum i ZSZ,

 analiza egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na podstawie materiałów z  OKE

 • III/ IV 2012 r. - próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w kl. IV w  zawodzie technik technologii odzieży, technik usług fryzjerskich , technik architektury krajobrazu, w klasie II w zawodzie sprzedawca,
 • V. 2012 r. Omówienie egzaminów próbnych, egzamin sprawdzający dla klas o  profilu fryzjerskim
 • VI. 2012 r. - podsumowanie pracy w roku szkolnym 2011/2012