VII Liceum Ogólnokształcące w Rybniku PDF Drukuj

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH

VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5

IM. JÓZEFA RYMERA

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia , dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.
  2. Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach Nr OP-DO.110.2.19.2017 z dnia 13 kwietnia 2017r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, na rok szkolny 2017/2018.
  3. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół policealnych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych), klasy pierwszej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2017/2018.
  4. Wyciąg z ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę ? Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60)
  5. Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2016/2017.

 

NABÓR DO KLAS PIERWSZYCH VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NA ROK SZKOLNY 2017/2018 PROWADZONY JEST TYLKO W FORMIE ELEKTRONICZNEJ.

§ 1

Całością prac związanych z przyjęciem kandydatów do klas pierwszych kieruje Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku.

 

§ 2

W roku szkolnym 2017/2018 zostanie otwarta następująca klasa:

1 La ? pierwsza pomoc ? bezpieczeństwo publiczne

Zajęcia edukacyjne, z których oceny będą przeliczne na punkty: język polski, matematyka, język obcy, biologia

§ 3 Przyjmowanie zgłoszeń.

§ 3.1

Kandydaci składają dokumenty w terminie ustalonym przez Śląskiego Kuratora Oświaty od 19 maja 2017 do 19 czerwca 2017.

§ 3.2

Dokumentację kandydata stanowią:

- podanie wygenerowane w elektronicznym systemie naboru,

- świadectwo ukończenia gimnazjum,

- zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający  działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów niepełnosprawnych.

Po przyjęciu kandydat dostarcza do szkoły jedno podpisane zdjęcie (imię, nazwisko, data urodzenia i dokładny adres), kartę zdrowia oraz kwestionariusz osobowy.

§ 4 Szczegółowe kryteria rekrutacji.

§ 4.1

Uczniowie są przyjmowani do szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów, do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

§ 4.2

Laureat lub finalista olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwsze kolejności.

§ 4.3

Podczas rekrutacji brane są pod uwagę:

  • wyniki egzaminu gimnazjalnego ? są one przeliczane na punkty według zasady, że każdy procent odpowiada 0,2 pkt czyli z każdego zakresu maksymalnie można uzyskać 20pkt, a z wszystkich egzaminów łącznie można uzyskać maksymalnie 100pkt
  • wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego, matematyki, obcego języka nowożytnego oraz z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora liceum związanych z wybrana klasą ? maksymalnie można uzyskać 72 pkt:

ocena:       punkty:

celujący - 18pkt

bardzo dobry ?  17pkt

dobry ?  14pkt

dostateczny ?   8pkt

dopuszczający ? 2pkt

  • świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem ? 7pkt
  • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:

- uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły - 18pkt

- osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej (wolontariat) ? 3pkt

§ 4.4

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

- wielodzietność rodziny kandydata

- niepełnosprawność kandydata

- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

- objęcie kandydata pieczą zastępczą

Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych kryteriów dołącza się do wniosku o przyjęcie do szkoły.

Oświadczenia, o których mowa powyżej (w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie lub przez rodziców kandydata) składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

§ 5 Szczegółowe terminy rekrutacji.

Szczegółowe terminy rekrutacji do klasy pierwszej VII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku w roku szkolnym 2017/2018:

Termin

Wydarzenie

19.05. ? 19.06.2017

wprowadzanie podań przez internet oraz składanie dokumentów

23 ? 27.06.2017

dostarczanie do szkoły pierwszego wyboru potwierdzonych kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

07.07.2017

ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły

07 ? 13.07.2017

potwierdzenie przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły przez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

14.07.2017

ogłoszenie listy przyjętych do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach

 

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły poprzez umieszczenie ich w widocznym miejscu w siedzibie szkoły.

Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc. Lista kandydatów przyjętych zawiera imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 

§ 6 Tryb odwoławczy.

W terminie do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem.

Odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wnosi rodzic lub pełnoletni kandydat, w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia.

Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni.  Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.