Program wychowawczy PDF Drukuj
  

Plan realizacji programu wychowawczego w Zespole Szkół nr 5 w roku szkolnym 2011/2012


Zadania

Formy i metody realizacji

Termin

Odpowiedzialni

Organizujemy życie i pracę w szkole

Zaznajomienie uczniów i rodziców ze statutem, WSO, prawami i obowiązkami uczniów. Wybór samorządów klasowych

IX.2011

Dyrekcja, wychowawcy klas

Pogadanka na temat bezpieczeństwa w szkole i jej obiektach


IX.2011

Wychowawcy klas

Europejski Dzień Języków Obcych


IX.2011

Nauczyciele języków obcych, B.Szczelina,  M.Komarek,  E.Iskierka, K. Kmiecik-Seixas

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej


X.2011


Szkolny Rajd Śladami Jana Pawła II


X.2011

E. Masarczyk, W.Labus, ks.

Międzynarodowy Dzień Biblioteki


X.2011

J. Sterko-Doroń , I.Gaszka - Kwoka

Konkurs ? Mistrz ortografii
Międzyszkolny Konkurs Fryzjerski o Nagrodę Złotego GrzebieniaKonkurs gwary śląskiejJ. Kozielska

św. Mikołaj w szkole


XII.2011

Samorząd szkolny, I. Słomiński,

P. Pietrzak

Spotkania opłatkowe w klasach

XII.2011

Wychowawcy klas, samorządy klasowe

Kiermasz bożonarodzeniowy i wielkanocny na rzecz misji w Zambii

XII 2011/IV 2012

wychowawcy klas , pedagodzy , katecheci

Studniówki klas maturalnych


I-II.2012

Wychowawcy klas maturalnych , samorządy klasowe, rodzice

Konkurs recytatorski
Dzień św. Walentego w szkole


II.2012

Samorząd szkolny, I. Słomiński,

P. Pietrzak

FrankofoniaUdział uczniów i nauczycieli w rekolekcjach wielkopostnych


III lub IV.2012

Katecheci, wychowawcy klas

Reprezentowanie szkoły w konkursach przedmiotowych, tematycznych


Cały rok


Nauczyciele poszczególnych przedmiotów

Konkurs ? Igłą malowane


Analiza frekwencji uczniów, interwencje w sprawie uczniów z dużą ilością godzin nieusprawiedliwionych

Cały rok

Zespół Wychowawczy, pedagodzyPożegnanie klas maturalnych

IV.2012

Dyrekcja, wychowawcy klas maturalnych

Współpraca z Polskim Związkiem Głuchych , Fundacją ? Dziewczynka z zapałkami?, ochronką parafialną ?Niezapominajki? w NIedobczycach

Cały rok

Pedagodzy , ks.

Udział w życiu kulturalnym, wyjścia do kina, teatru, na koncerty, audycje umuzykalniające, lekcje muzealne, udział w Małej Akademii Filmowej


Cały rok

Wychowawcy klas, nauczyciele poszczególnych przedmiotów

Współzawodnictwo klasowe w czytelnictwie, wprowadzanie w świat różnorodnych mediów i właściwego z nich korzystania


Cały rok

Nauczyciele języka polskiego, bibliotekarze, wychowawcy klas, nauczyciele informatyki

Promocja szkoły w środowisku


Cały rok

Wszyscy nauczyciele

Wycieczki do zakładów pracy

W ciągu roku

p. D. Sobik, K. Bugla -Dziadek

Dzień Fryzjera
Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2010/2011


VI.2012

Dyrekcja, wychowawcy klas

Wychowanie społeczne, obywatelskie i patriotyczne

Apel z okazji 71 rocznicy wybuchu II wojny światowej  w ramach rozpoczęcia nowego roku szkolnego


01.09.2011

P. Pietrzak

Zaznajomienie uczniów klas I z sylwetką i  działalnością patrona szkoły

IX.2011

Wychowawcy klas, nauczyciele historii i WOS-u

Przegląd piosenki patriotycznej

XI 2011

W. Labus, p. B.Szczelina

Audycja i gazetka z okazji Święta Niepodległości


XI.2011

samorząd szkolny
Konkurs wiedzy o patronie szkoły ? J. Rymerze


XII.2011

Wychowawcy klas, G. Gedyk,

J. Kozielska

Majowe rocznice:

-         1 Maja

-         rocznica Konstytucji 3 Maja

-         Dzień Zwycięstwa

V.2012

Nauczyciele historii

Wycieczki klasowe do miejsc kultu religijnego, pamięci narodowej


Cały rok

Wychowawcy klas, katecheci, pedagodzy

Opieka nad okolicznymi miejscami pamięci narodowej


Cały rok

Samorząd szkolny

Organizowanie akcji charytatywnych inicjowanych przez samorząd szkolny


W miarę potrzeb

Samorząd szkolny, wychowawcy klas, pedagodzy

Współpraca z rodzicami

Zapoznanie rodziców ze Statutem Szkoły , WSO, prawami i obowiązkami uczniów


IX.2011

Dyrekcja, wychowawcy klas

Współpraca z rodzicami ? zebrania, pogadanki na tematy wychowawcze


Cały rok

Dyrekcja, wychowawcy klas, pedagodzy

Pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej( stypendia socjalne, podręczniki, paczki świąteczne)


Cały rok

Pedagodzy, wychowawcy klas

Biuletyn informacyjny dla rodziców

W ciągu roku

Dyrekcja, samorząd szkolny, przewodniczący zespołów przedmiotowych

Włączenie rodziców do realizacji zadań statutowych szkoły . Aktywny udział rodziców w darowiznach na cele szkolne


Cały rok

Rada Rodziców

Informowanie rodziców o postępach w nauce i frekwencji ucznia


Na bieżąco

Wychowawcy klas , pedagodzy

Spotkania dyrekcji z rodzicami na wywiadówkach


Cały rok

Dyrekcja

Dbanie o zdrowie uczniów

Zapoznanie  młodzieży z zasadami BHP i ppoż


IX.2011

Wychowawcy klas

Kółko PCK


Cały rok


Spotkania z przedstawicielami opieki zdrowotnej policji , PPP, kuratorami

Cały rok

Pedagodzy szkolni, wychowawcy klas

Zagrożenia współczesnej młodzieży ,prelekcje

W ciągu roku

Pedagodzy, wychowawcy klas

Pogadanki, gazetki promujące zdrowy styl życia, zwalczanie uzależnień


Cały rok

Wychowawcy klas, pedagodzy, pielęgniarka szkolna

Udział w akcjach , spektaklach dotyczących problematyki patologii społecznej i sposobów ich zwalczania

Cały rok

Wychowawcy klas, pedagodzy, pielęgniarka szkolna

Choroby nowotworowe - profilaktyka

Cały rok

p. B. Gałuszka

Akcja Honorowego Krwiodawstwa


Cały rok

Pielęgniarka szkolna, wychowawcy klas

Światowy Dzień AIDS

1.XII.2011


Konkurs Drużyn SanitarnychRybnickie Dni Promocji Zdrowia

IV.2012

Wychowawcy klas, pielęgniarka szkolna

Światowy Dzień Zdrowia

7.IV.2012

Pielęgniarka szkolna

Zawody strzeleckieWycieczki turystyczno- krajoznawcze, rowerowe, wyjazdy na łyżwy

Cały rok

Wychowawcy klas, K. Bugla ? Dziadek, nauczyciele w-f,

W. Labus


Dzień Sportu

2012

Wychowawcy klas, nauczyciele wychowania fizycznego

Edukacja ekologiczna

Porządkowanie terenów wokół obiektów szkolnych


Cały rok

A. Spyra - Metryka

Udział w akcji ? Sprzątanie świata?

IX.2011

. A. Spyra - Metryka

Dzień Ziemi

IV.2012

B.Gałuszka, A. Spyra - Metryka

Zbiórka zużytych baterii

Cały rok

Nauczyciele, uczniowie

Realizacja programu ? Kaskada?