Plan realizacji programu profilaktyki PDF Drukuj
  

Plan realizacji programu profilaktyki

w Zespole Szkół Nr 5

w roku szkolnym 2011/2012

Cel główny: Wychowanie poprzez wartości.


Lp.

Treści

Formy i metody realizacji

Termin realizacji

Odpowiedzialni

Uwagi o realizacji

1.Nie dajmy zniewolić się nałogom

- prelekcje na lekcjach wychowawczych

- prelekcje D. Pietrek,    s. Anna Bałchan,          ks. Piotr Brząkalik, prac. Fundacji ?La Strada?

I semestr

pedagodzy


- działania edukacyjno-informacyjne dla rodziców ? rozmowy indywidualne

Cały rok

Dyrekcja, wychowawcy klas, pedagodzy,


- realizacja Narodowego Programu Zdrowia 2007-2015

- realizacja działań edukacyjnych:

- ?Życie bez nikotyny?

- ?Jestem trzeźwy?

cały rok szkolny

pielęgniarka szkolna


pedagodzy,

wychowawcy,

K. Wałach

B. Gałuszka


- gazetka profilaktyczna redagowana przez uczniów

cały

rok szkolny

samorząd szkolny, pedagodzy, pielęgniarka


- ukazywanie wpływu reklam w środkach masowego przekazu na zachowanie i wybory dokonywane przez młodych ludzi (zachowania ryzykowne)

II semestr

pedagodzy, wychowawcy


- pełnienie dyżurów podczas przerw lekcyjnych przez nauczycieli

cały rok szkolny

nauczyciele zgodnie z harmonogramem dyżurów2.

Szanujemy zdrowie i życie

- uwzględnienie tematyki promocji zdrowia na lekcjach  wychowawczych,

1 raz w sem.

wychowawcy klasy, pedagodzy


- spotkanie z lekarzem specjalistą ( terapeutą)

w zależności od potrzeb

pielęgniarka szkolna, pedagodzy


-profilaktyka nowotworowa (spotkania, prelekcje, Rybnickie Dni Zdrowia)

profilaktyka nowotworowa- konspekty lekcji

cały rok szkolny

pielęgniarka szkolna, wychowawcyp. Gałuszka


-upowszechnianie zdrowego stylu życia oraz aktywnych form spędzania czasu wolnego:

- wycieczki klasowe

- wyjazdy na narty, łyżwy, basen

- wycieczki rowerowe

cały rok szkolny

pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele


- wykonanie gazetek tematycznych

II semestr

samorząd szkolny


- zapoznanie z regulacjami prawnymi chroniącymi zdrowie i życie

cały rok

pedagodzy, nauczyciele


- wdrożenie zasad dbałości o higienę osobistą i estetyczny wygląd

cały rok

wszyscy nauczyciele


- uświadomienie znaczenia czynnego wypoczynku (lekcje wychowawcze)

I i II semestr

wszyscy nauczyciele


3.


Znajdujemy swoje miejsce w środowisku- rozpoznanie sytuacji rodzinnej i ogólno środowiskowej nowoprzyjętych uczniów

do końca

października2011 roku

wychowawcy klas pierwszych, pedagodzy, pielęgniarka szkolna


- podejmowanie współpracy z rodzicami.

-dyżury i porady dla rodziców

spotkania z rodzicami oraz wizyty rodziców w szkole

pedagodzy szkolni, wychowawcy, nauczyciele


- organizowanie pomocy dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej

-stypendia szkolne

cały rok

cały rok

dyrekcja szkoły pedagodzy szkolni, wychowawcy


pedagog, wychowawcy


- wspieranie zdrowego stylu życia przez właściwą organizację czasu wolnego

cały rok

wszyscy nauczyciele, pedagodzy,   rodzice


- wspieranie   prawidłowego rozwoju emocjonalnego  i społecznego, w tym koleżeństwa i przyjaźni

cały rok

wszyscy nauczyciele


-         kształtowanie poczucia własnej wartości, podejmowanie służby innym w ramach wolontariatu:

współpraca z Kołem Terenowym PZG w Rybniku,  Fundacją ?Dziewczynka z zapałkami?, parafią pw. NSPJ w Niedobczycach (pomoc w opiece nad seniorami)

cały rok

wszyscy nauczyciele
- spotkania z Dzielnicowym

według potrzeb

wychowawcy

i pedagodzy
- spotkanie z sędzią SR w Rybniku

I semestr

pedagodzy