Plan realizacji doradztwa zawodowego PDF Drukuj
  

Plan realizacji programu doradztwa zawodowego w Zespole Szkół nr 5

im. J. Rymera w Rybniku

w roku szkolnym 2011/2012

 1.      Główne zadania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego:

 • systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej
 • gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych
 • prowadzenie działalności informacyjno-doradczej
 • udzielanie indywidualnych porad uczniom i ich rodzicom
 • przeprowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej
 • współpraca z instytucjami zajmującymi się rynkiem pracy, w szczególności z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom
 • pomoc i udostępnianie informacji o szkołach wyższych, policealnych i systemie kształcenia ustawicznego
 • współpraca wszystkich pracowników szkoły w celu realizacji zadań

2.      Zadania szczegółowe:

a)      w zakresie pracy z młodzieżą:

 • wdrażanie uczniów do samopoznania
 • kształcenie umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron
 • wyzwalanie wewnętrznego potencjału uczniów
 • rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i współdziałania w grupie
 • przełamywanie barier emocjonalnych
 • wyrabianie szacunku dla samego siebie
 • planowanie własnego rozwoju
 • poznanie możliwych form zatrudnienia
 • zdobycie umiejętności przygotowania i pisania dokumentów towarzyszących poszukiwaniu pracy
 • zdobycie umiejętności pozytywnej autoprezentacji
 • zdobycie umiejętności przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej
 • rozszerzenie zasobu informacji na temat sposobów poszukiwania pracy
 • poznanie lokalnego rynku pracy
 • poznanie możliwości dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego
 • reorientacja zawodowa w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wyboru zawodu
 • rozwijanie świadomości mobilności zawodowej i pobudzanie aktywności do poszukiwania alternatywnych rozwiązań w różnych sytuacjach zawodowych i życiowych (w tym bezrobocie i niepełnosprawność)

b)     w zakresie pracy z rodzicami:

 • podniesienie umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi
 • doskonalenie umiejętności wychowawczych
 • wypracowanie form wspierania uczniów wyborze ich dalszej drogi życiowej

c)  w zakresie współpracy z nauczycielami:

 • uzyskanie wsparcia i pomocy w pracy wychowawczej
 • lepsze rozpoznanie potrzeb uczniów, ich poglądów, oczekiwań wobec szkoły i rynku pracy
 • nakreślenie dalszego kierunku pracy z rodzicami i młodzieżą

 Założenia programu:

Za realizację programu doradztwa zawodowego odpowiedzialni są: dyrektor szkoły, pedagog szkolny oraz osoby współuczestniczące: wychowawcy klas, nauczyciele przedsiębiorczości i przedmiotów zawodowych, informatyki, bibliotekarze.

 • Program obejmuje trzy lub czteroletni okres kształcenia młodzieży w liceum, technikum oraz w zasadniczej szkole  zawodowej.
 • Działania opisane w programie muszą być dostosowane do danego typu szkoły.

 Główny cel programu:

 • Pomaganie uczniom w trafnym wyborze zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz określenia własnych predyspozycji.
 • Przygotowanie uczniów do świadomego wyboru dalszej drogi życiowej, świadomego wyboru szkoły, zawodu, zakładu pracy.

 Cele szczegółowe programu:

w zakresie pracy z młodzieżą:

 • kształcenie umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron
 • wyzwalanie wewnętrznego potencjału uczniów
 • rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i współdziałania w grupie
 • przełamywanie barier emocjonalnych
 • wyrabianie szacunku dla samego siebie
 • planowanie własnego rozwoju
 • poznanie możliwych form zatrudnienia
 • zdobycie umiejętności przygotowania i pisania dokumentów towarzyszących poszukiwaniu pracy
  • zdobycie umiejętności pozytywnej autoprezentacji
  • zdobycie umiejętności przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej
  • rozszerzenie zasobu informacji na temat sposobów poszukiwania pracy
  • poznanie lokalnego rynku pracy
  • poznanie możliwości dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego
  • reorientacja zawodowa w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wyboru zawodu
  • rozwijanie świadomości mobilności zawodowej i pobudzanie aktywności do poszukiwania alternatywnych rozwiązań w różnych sytuacjach zawodowych i życiowych (w tym bezrobocie i niepełnosprawność)

 

w zakresie pracy z rodzicami:

 • doskonalenie umiejętności wychowawczych
 • podniesienie umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi
 • wypracowanie form wspierania uczniów wyborze ich dalszej drogi życiowej

 w zakresie współpracy z nauczycielami:

 • uzyskanie wsparcia i pomocy w pracy wychowawczej
 • lepsze rozpoznanie potrzeb uczniów, ich poglądów, oczekiwań wobec szkoły i rynku pracy
  • nakreślenie dalszego kierunku pracy z rodzicami i młodzieżą

 DZIAŁANIA I SPOSÓB REALIZACJI DLA RÓŻNYCH POZIOMÓW KSZTAŁCENIA

 Liceum ogólnokształcące, liceum profilowane.

1.      Zadania Rady Pedagogicznej

 • Utworzenie i zapewnienie ciągłości działań systemu doradztwa.
 • Współpraca przy realizacji działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartej w programie.
 • Współpraca z Instytucjami rynku pracy.

2.      Praca z uczniem

Poznanie siebie - realizowany w klasie I

 • Zajęcia integracyjne
 • Komunikacja interpersonalna
 • Czynniki wpływające na wybór dalszej drogi życiowej
 • Moje mocne i słabe strony
 • Pragnienia i cele życiowe
 • Wiem, umiem, jaki/jaka jestem
 • Wpływ wartości na życie zawodowe
 • Planowanie ścieżki kariery zawodowej.

Rynek pracy - realizowany w klasie II

 • Lista zawodów ?stanowisk pracy- zawody przyszłości
 • Charakterystyka poszczególnych zawodów.
 • Praca i kształcenie w UE
 • Przewodnik po świecie pracy
 • Moja firma
 • Funkcjonowanie rynku pracy, mechanizmy rynku pracy
 • Uczestnictwo w Targach Edukacji, wycieczki do zakładów pracy
 • Planowanie dalszej ścieżki edukacyjnej.

 Aktywne poszukiwanie pracy - realizowany w klasie III

 • Planowanie ścieżki zawodowej
 • Redagowanie dokumentów aplikacyjnych-CV, podanie o pracę
 • Zasady prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, autoprezentacja
 • Jak szukać pracy
 • Kwestionariusz ? Moja kariera?.
 • Aktywny na rynku pracy- aktywne metody poszukiwania pracy
 • Uczestnictwo w: Targach Pracy, Targach Edukacji      Śląskim Salonie Maturzystów, Dniu Przedsiębiorczości
 • Spotkania z przedstawicielami PIP, przedstawicielami różnych zawodów
 • Prezentacje uczelni wyższych
 • Prawo pracy

 

3.      Praca z rodzicami

 • Prezentacja założeń szkolnej pracy informacyjno- doradczej na rzecz uczniów.
 • Przedstawienie aktualnej oferty edukacyjnej.
 • Indywidualne porady dla rodziców, którzy mają problemy- zdrowotne, emocjonalne, decyzyjne, intelektualne, rodzinne itp.
 • Arkusz wsparcia od rodziców

Technikum

1.        Zadania Rady Pedagogicznej:

 • Utworzenie i zapewnienie ciągłości działań systemu doradztwa.
 • Współpraca przy realizacji działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartej w programie
 • Współpraca z Instytucjami rynku pracy

 2.        Praca z uczniem

Poznanie siebie - realizowany w klasie I

 • Zajęcia integracyjne
 • Komunikacja interpersonalna
 • Czynniki wpływające na wybór dalszej drogi życiowej
 • Moje mocne i słabe strony
 • Pragnienia i cele życiowe
 • Wiem, umiem, jaki/jaka jestem
 • Wpływ wartości na życie zawodowe
 • Planowanie ścieżki kariery zawodowej.

 

Rynek pracy - realizowany w klasie II

 • Lista zawodów ?stanowisk pracy- zawody przyszłości
 • Charakterystyka poszczególnych zawodów.
 • Praca i kształcenie w UE
 • Przewodnik po świecie pracy
 • Moja firma
 • Funkcjonowanie rynku pracy, mechanizmy rynku pracy
 • Planowanie dalszej ścieżki edukacyjnej.

Warsztat edukacyjny ? realizowany w klasie III

 • Dalsze planowanie ścieżki edukacyjnej
 • Uczestnictwo w Targach Edukacji, wycieczki do zakładów pracy
 • Praca i kształcenie w UE
 • Aktywne metody poszukiwania pracy
 • Dzień Przedsiębiorczości.

Aktywne poszukiwanie pracy-realizowany w klasie IV

 • Planowanie ścieżki zawodowej
 • Redagowanie dokumentów aplikacyjnych-CV, podanie o pracę
 • Zasady prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, autoprezentacja
 • Jak szukać pracy
 • Kwestionariusz ? Moja kariera?.
 • Aktywny na rynku pracy- aktywne metody poszukiwania pracy
 • Uczestnictwo w: Targach Pracy, Targach Edukacji       Śląskim Salonie Maturzystów, Dniu Przedsiębiorczości
 • Spotkania z przedstawicielami PIP, przedstawicielami różnych zawodów
 • Prezentacje uczelni wyższych
 • Prawo pracy

 3.        Praca z rodzicami

 • prezentacja założeń szkolnej pracy informacyjno- doradczej na rzecz uczniów.
 • Przedstawienie aktualnej oferty edukacyjnej.
 • Indywidualne porady dla rodziców, którzy mają problemy- zdrowotne, emocjonalne, decyzyjne, intelektualne, rodzinne itp.
 • Arkusz wsparcia od rodziców

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 1.        Zadania Rady Pedagogicznej

 • Utworzenie i zapewnienie ciągłości działań systemu doradztwa.
 • Realizacja działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej i roli pracownika zawartych w programie.
 • Współpraca z Instytucjami rynku pracy.

 2.        Praca z uczniem

Poznanie siebie - realizowany w klasie I

 • Zajęcia integracyjne
 • Komunikacja interpersonalna
 • Czynniki wpływające na wybór dalszej drogi życiowej
 • Moje mocne i słabe strony
 • Pragnienia i cele życiowe
 • Wiem, umiem, jaki/jaka jestem
 • Planowanie ścieżki kariery zawodowej.

Rynek pracy - realizowany w klasie II

 • Lista zawodów ?stanowisk pracy- zawody przyszłości
 • Praca i kształcenie w UE
 • Przewodnik po świecie pracy
 • Moja firma
 • Funkcjonowanie rynku pracy, mechanizmy rynku pracy
 • Uczestnictwo w Targach Edukacji, wycieczki do zakładów pracy
 • Planowanie dalszej ścieżki edukacyjnej.

 Aktywne poszukiwanie pracy - realizowany w klasie III

 • Planowanie ścieżki zawodowej
 • Redagowanie dokumentów aplikacyjnych-CV, podanie o pracę
 • Zasady prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, autoprezentacja
 • Jak szukać pracy
 • Kwestionariusz ? Moja kariera?.
 • Aktywny na rynku pracy- aktywne metody poszukiwania pracy
 • Spotkania z przedstawicielami PIP, przedstawicielami różnych zawodów
 • Prawo pracy
 • Praca z rodzicami
 • Prezentacja założeń szkolnej pracy informacyjno- doradczej na rzecz uczniów.
 • Przedstawienie aktualnej oferty edukacyjnej.
 • Indywidualne porady dla rodziców, którzy mają problemy- zdrowotne, emocjonalne, decyzyjne, intelektualne, rodzinne itp.
 • Arkusz wsparcia od rodziców

Formy działań realizowanych w ramach doradztwa zawodowego:

 • informacja edukacyjno- zawodowa
 • poradnictwo indywidualne
 • poradnictwo grupowe
 • rynek pracy
 • diagnoza zapotrzebowania na działania doradcze.

 Sposoby realizacji działań:

 • lekcje wychowawcze
 • lekcje przedmiotowe
 • zastępstwa
 • zajęcia pozalekcyjne
 • wycieczki
 • porady indywidualne

Działania doradcze, realizowane są na zasadzie dobrowolności uczestnictwa.

 Metody pracy:

 • pogadanki
 • lekcje zawodoznawcze
 • warsztaty
 • wycieczki
 • spotkania z przedstawicielami różnych instytucji
 • ankiety.