Plan pracy zespołu w roku szkolnym 2010/2011 PDF Drukuj
 

1. Przygotowanie rozkładu materiału i przedmiotowego systemu oceniania dla poszczególnych klas.

2. Zapoznanie uczniów z kryteriami oceniania z nauczanych języków

3. Przeprowadzenie egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych

4. Próbny egzamin maturalny z języka obcego

5. Przeprowadzenie badania wyników nauczania w II semestrze:

-język angielski druga klasa LO

-język niemiecki druga klasa Technikum

-język francuski druga klasa LP

6. Współpraca z ośrodkami oświatowo-kulturalnymi

7. Opieka nad pracowniami językowymi

8. Organizacja imprez i konkursów z języków obcych:

-Dzień Języków

-Frankofonia

9. Przygotowywanie uczniów do konkursów pozaszkolnych

10. Praca z uczniem zdolnym:

-prowadzenie kół zainteresowań

11. Praca z uczniem słabym:

-uwzględnienie w nauczaniu opinii PPP

-prowadzenie zajęć indywidualnych lub wyrównawczych? wg potrzeb

12. Udział w konferencjach, szkoleniach, warsztatach:

-przekazywanie informacji

13. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych ? studia językowe

14. Dzielenie się wiedzą i wymiana doświadczeń:

-opiekun stażu

-opiekun praktykanta

-przeprowadzenie lekcji koleżeńskiej

-udział w lekcji koleżeńskiej

-udział w spotkaniach zespołu przedmiotowego